Partner serwisu
01 grudnia 2015

Idarucyzumab dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej

Kategoria: Ciekawostki

Idarucyzumab jest pierwszym swoistym czynnikiem odwracającym dla leków z grupy NOAC (doustne leki przeciwzakrzepowe inne niż antagoniści witaminy K), który uzyskał rejestrację w Unii Europejskiej1.

Idarucyzumab dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej

— Chorzy obarczeni ryzykiem wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych odnoszą istotne korzyści ze stosowania leków przeciwkrzepliwych, jednak w rzadkich przypadkach odwrócenie ich działania może okazać się wskazane z medycznego punktu widzenia — powiedział prof. Harald Darius, główny badacz prowadzący badanie kliniczne RE-VERSE AD™ w Niemczech i Dyrektor Oddziału Kardiologii, Medycyny Naczyniowej, Nefrologii i Intensywnej Opieki Medycznej ośrodka Vivantes Neukoelln Medical Centre w Berlinie. — Dopuszczenie idarucyzumabu do obrotu daje mnie i moim kolegom ważną opcję leczenia chorych przyjmujących dabigatran w sytuacjach, w których liczy się szybkie tempo odwrócenia działania przeciwkrzepliwego.

— Mamy ogromną przyjemność zaoferować idarucyzumab – jedyny swoisty czynnik odwracający działanie leku z grupy NOAC (nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych), który został właśnie zarejestrowany przez FDA — mówi Profesor Jörg Kreuzer, wiceprezes ds. sercowo-naczyniowego obszaru terapeutycznego w Boehringer Ingelheim. — Dzięki tej decyzji o rejestracji, firma Boehringer Ingelheim ponownie staje na czele ewolucji w leczeniu przeciwkrzepliwym, tak jak miało to miejsce po wprowadzeniu na rynek dabigatranu.

Dopuszczenie idarucyzumabu do obrotu przez Komisję Europejską było poprzedzone pozytywną opinią Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków wydaną we wrześniu
2015 r5. W październiku 2015 r. idarucyzumab został dopuszczony do obrotu przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków6.

Rejestracja idarucyzumabu opiera się na danych uzyskanych u zdrowych ochotników, a także na wynikach analizy okresowej wyników badania RE-VERSE AD™2–4,7. W tych badaniach odwracające działanie idarucyzumabu było widoczne natychmiast, w ciągu kilku minut od podania 5 gramów idarucyzumabu2–4. Odwrócenie działania przeciwkrzepliwego było pełne i utrzymywało się przez co najmniej 12 godzin u prawie wszystkich chorych2–4. Dane złożone w dossier rejestracyjnym, uzyskane u 123 chorych z badania REVERSE-AD™ oraz ponad 200 ochotników, którym podano idarucyzumab nie wskazują na istnienie żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ani objawów działania prozakrzepowego2-4,7,8.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

O programie badań klinicznych dotyczących stosowania idarucyzumabu
Idarucyzumab został odkryty i opracowany przez naukowców z firmy Boehringer Ingelheim. Program badań został rozpoczęty w 2009 r.1, przed wprowadzeniem na rynek amerykański dabigatranu w 2010 r.9

Spółka przeprowadziła trzy badania fazy I dotyczące stosowania idarucyzumabu w grupie zdrowych ochotników i kontynuuje ocenę tego czynnika w badaniu RE-VERSE AD™ (NCT 02104947, EudraCT 2013‐004813‐41), międzynarodowym badaniu fazy III z udziałem chorych przyjmujących dabigatran, wymagających przeprowadzenia zabiegów nagłych lub z niekontrolowanym krwawieniem2–4,7. Badanie to jest pierwszym tego rodzaju badaniem z udziałem chorych, a prowadzone jest od maja 2014 r. Włączono do niego chorych z ponad 35 krajów10. Międzynarodowe badanie fazy III RE-VERSE AD™ prowadzone jest w celu uzyskania dodatkowych danych dotyczących skuteczności stosowania i profilu bezpieczeństwa idarucyzumabu.

Idarucyzumab

Idarucyzumab jest fragmentem humanizowanego przeciwciała, inaczej jego fragmentem Fab, opracowanym jako swoisty czynnik odwracający działanie dabigatranu11. Idarucyzumab wiąże się tylko z cząsteczkami dabigatranu, neutralizując ich działanie przeciwkrzepliwe, ale nie zakłócając kaskady krzepnięcia11.

Idarucyzumab został dopuszczony do stosowania u dorosłych chorych leczonych dabigatranem w sytuacji, gdy konieczne jest szybkie odwrócenie działania przeciwkrzepliwego dabigatranu w związku z operacją/zabiegiem w trybie nagłym bądź wystąpieniem zagrażającego życiu lub niekontrolowanego krwawienia1.

Organy rejestracyjne w innych krajach prowadzą działania kontrolne, a wnioski o rejestrację produktu są w trakcie rozpatrywania1. Idarucyzumab jest obecnie jedynym swoistym czynnikiem odwracającym działanie NOAC będącym w trakcie oceny rejestracyjnej1.

Eteksylan dabigatranu

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania dabigatranu wynosi ponad 4,6 miliona pacjentolat we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na świecie1. Dabigatran jest dostępny na rynku od ponad 7 lat i został zarejestrowany w ponad 100 krajach1.

Dabigatran, bezpośredni inhibitor trombiny (ang. direct thrombin inhibitor, DTI), był pierwszym powszechnie zarejestrowanym lekiem z grupy nowej generacji bezpośrednich doustnych leków przeciwzakrzepowych, który stanowił odpowiedź na niezaspokojone potrzeby medyczne w zakresie prewencji i leczenia ostrych i przewlekłych chorób zakrzepowo-zatorowych12,13. Silne działanie przeciwzakrzepowe bezpośrednich inhibitorów trombiny wynika ze swoistego blokowania aktywności trombiny — głównego enzymu biorącego udział w tworzeniu skrzepliny (zakrzepu)14. W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K, które w sposób zmienny wpływają na różne czynniki krzepnięcia, dabigatran zapewnia efektywne, przewidywalne i powtarzalne działanie przeciwzakrzepowe, przy niskim ryzyku interakcji z innymi lekami i braku jakichkolwiek interakcji z pokarmem oraz bez konieczności rutynowego monitorowania krzepliwości czy obowiązkowego modyfikowania dawek13,15.

Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47.700 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

W 2014 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 13,3 mld euro. 19,9% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.

Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com

Piśmiennictwo

Boehringer Ingelheim data on file.
Pollack CV i wsp. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. NEJM. 2015;373:511-520.
Glund S i wsp. Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial. Lancet. 2015;386:680–690.
Glund S i wsp. Idarucizumab, a Specific Antidote for Dabigatran: Immediate, Complete and Sustained Reversal of Dabigatran Induced Anticoagulation in Elderly and Renaly Impaired Subjects. Prezentacja ustna w dniu 8 grudnia 2014 r. podczas 56 dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (56th American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition), w San Francisco, USA. Blood. 2014;124:Abstrakt 344.
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Notatki ze spotkania z 21–24 września 2015 r. Dostępne pod adresem: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/003986/WC500194147.pdf Ostatnie wejście na stronę: listopad 2015 r.
Komunikat prasowy Agencji ds. Żywności i Leków – Agencja ds. Żywności i Leków dopuszcza do obrotu Praxbind, pierwszy czynnik odwracający przeciwkrzepliwe działanie produktu Pradaxa. 16 października 2015 r. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm467300.htm Ostatnie wejście na stronę: listopad 2015 r.

Źródło: informacja prasowa

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ