Partner serwisu
05 października 2016

BIOTON S.A. - zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Kategoria: Z życia branży

BIOTON SA (47/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.
Raport bieżący 47/2016

BIOTON S.A. - zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

BIOTON S.A. informuje, że w dniu 4 października 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) od następujących podmiotów:

1. Pana Zhu Jiman;

2. Millionview Limited z siedzibą w Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze ("Millionview");

3. Brokton Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Brokton");

4. Biotech Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Biotech").

Z przesłanych zawiadomień wynika, że w wyniku transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 28 września 2016 r., Brokton będący poprzez Millionview jednostką pośrednio zależną pana Zhu Jiman, zbyła na rzecz Biotech, będącego poprzez Millionview - jednostką pośrednio zależną pana Zhu Jiman, 9.800.000 sztuk akcji Spółki ("Transakcja").

Brokton i Biotech są członkami tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie.
W wyniku dokonanej Transakcji udział Brokton w kapitale zakładowym Spółki uległ zmniejszeniu poniżej progu 5%.
Jednocześnie udział Biotech w kapitale zakładowym Spółki uległ zwiększeniu powyżej progu 10%.

Brokton

W dniu 3 września 2015 roku Brokton przekazał Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie zgodnie z którym, według stanu na dzień w którym doszło do przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, Brokton posiadał 9.769.771 akcji Spółki, reprezentujące 9.769.771 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące około 11,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania około 11,38% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka informowała o przedmiotowej transakcji w raporcie bieżącym numer 40/2015 z dnia 03 września 2015 r.

W wyniku szeregu transakcji zawartych przez Brokton na rynku regulowanym we wrześniu i październiku 2015 r. Brokton zwiększył swój stan posiadania w Spółce do 9.800.000 akcji Spółki, reprezentujących 9.800.000 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące około 11,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania około 11,41 ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed rozliczeniem transakcji Brokton posiadał 9.800.000 sztuk akcji Spółki, reprezentujących 9.800.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące około 11,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania około 11,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Bezpośrednio po rozliczeniu Transakcji Brokton nie posiada żadnych akcji Spółki.

Nie istnieją również podmioty zależne od Brokton posiadające akcje Spółki. Brokton nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie. Brokton nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie. Brokton nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w art. 69b ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie.

Biotech

Przed rozliczeniem transakcji Biotech nie posiadał żadnych akcji Spółki.

Bezpośrednio po rozliczeniu Transakcji Biotech posiada 9.800.000 sztuk akcji Spółki, reprezentujących 9.800.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące około 11,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania około 11,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nie istnieją również podmioty zależne od Biotech posiadające akcje Spółki. Biotech nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie. Biotech nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie. Biotech nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w art. 69b ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie. Z uwagi na nieposiadanie przez Biotech instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o ofercie, łączna suma liczby głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 ustawy o ofercie odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Spółki nabytych przez Biotech w Transakcji oraz wskazanemu wcześniej procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów w Spółce uzyskanemu przez Biotech w wyniku Transakcji.

Źródło: PAP
Fot. 123rf

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ