Partner serwisu
13 czerwca 2017

Doniesienia z kongresu ASCO 2017

Kategoria: Z życia branży

Podczas kongresu przedstawiono wyniki dotyczące produktu leczniczego TAGRISSO®, badania BLOOM, a także badania klinicznego AURA3.

Doniesienia z kongresu ASCO 2017

Firma AstraZeneca poinformowała, że produkt leczniczy Tagrisso® (ozymertynib), potencjalny nowy standard leczenia u dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecną mutacją T790M w genie kodującym receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), jest skuteczny w leczeniu pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN)1.

Wyniki badań, które przedstawiono podczas tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO Meetings 2017), potwierdzają wcześniejsze wyniki badań Tagrisso® w fazach: klinicznej i przedklinicznej oraz zdolność tego leku do pokonania bariery krew-mózg2,3.

Wyniki randomizowanego badania III fazy AURA3 wykazały, że zastosowanie Tagrisso® w dawce 80 mg na dzień powoduje istotną poprawę czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w  porównaniu z chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z potwierdzoną mutacją T790M w genie EGFR. W grupie chorych leczonych Tagrisso® mediana PFS wynosiła 11,7 miesiąca, a w grupie  otrzymującej chemioterapię 5,6 miesiąca (HR 0,32, 95% CI:0,15-0,69; p=0,004). Odsetek obiektywnych odpowiedzi u pacjentów z przerzutami do OUN był istotnie wyższy w ramieniu z ozymertynibem 70% vs. 31% otrzymujących standard leczenia. Profil bezpieczeńtwa terapii był zgodny z wynikami wcześniejszych badań1.

Dr Marina-Chiara Garassino z Zakładu Nowotworów Klatki Piersiowej, Oddziału Onkologii Klinicznej Fundacji IRCCS Narodowego Instytutu Raka w Mediolanie powiedziała: „Wyniki zastosowania ozymertynibu w leczeniu pacjentów chorych na niedrobnokórkowego raka płuca z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego potwierdzają korzyści z terapii ozymertynibem w tej grupie chorych i są zgodne z wynikami badania AURA3".

Badanie BLOOM, przeprowadzone na grupie 21 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecną mutacją T790M w genie EGFR, z przerzutami do opon mózgowych, leczonych ozymertynibem w dawce off-label 160 mg jeden raz na dobę wykazało u 43% chorych całkowitą odpowiedź na leczenie4. U 10 pacjentów, u których na początku badania stwierdzono deficyty neurologiczne, poprawę odnotowano w siedmiu przypadkach (70%)4.

Najczęstszymi objawami niepożądanymi (AE) były: biegunka (n=13), nudności (n=11), zanokcica (n = 9) i wysypka (n = 9). Większość objawów wystąpiła w stopniu ½. Zanotowano jeden przypadek nasilenia działań niepożądanych w stopniu ≥3 i był on związany z wystąpieniem biegunki i nudności. U sześciu pacjentów wystąpiły przerwy w podaniu leku,  u czterech zredukowano dawkę z powodu AE, a u kolejnych czterech przerwano leczenie. W trzech przypadkach AE prowadziły do zgonu, aczkolwiek nie stwierdzono związku przyczynowego pomiędzy leczeniem ozymertynibem a zgonem.

Sean Bohen, Wiceprezes Zarządu ds. Globalnego Rozwoju Produktów Leczniczych i Główny Dyrektor Medyczny w AstraZeneca stwierdził: „Wartość kliniczna Tagrisso® i możliwość pokonywania bariery krew-mózg została rozpoznana już we wstępnej fazie rozwoju produktu. Bardzo nas cieszy, że ten potencjał został potwierdzony danymi w postaci PFS u osób z przerzutami do OUN w badaniu AURA3 i w badaniu BLOOM”.  

Przerzuty do opon mózgowych są niezwykle trudne do leczenia, właśnie ze względu na brak możliwości pokonania bariery krew-mózg5,6,7. Zastosowanie ozymertynibu w tej grupie pacjentów będzie przedmiotem dalszych badań klinicznych.

Niedrobnokomórkowy rak płuca z mutacjami w genie kodującym receptor EGFR

Rak płuca jest obecnie główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i mężczyzn. Stanowi przyczynę około jednej trzeciej wszystkich zgonów z powodu choroby nowotworowej i odpowiada za większą liczbę zgonów niż rak piersi, prostaty i jelita grubego łącznie.8 U 25-40% pacjentów z rakiem płuca wystąpią w przebiegu choroby przerzuty do mózgu. NDRP z mutacją w genie kodującym receptor EGFR występuje u 10-15% pacjentów z NDRP w Europie i Stanach Zjednoczonych9,10 oraz u 30-40% pacjentów z NDRP w Azji11. Ten rodzaj nowotworu jest szczególnie wrażliwy na leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR-TKI), które blokują komórkowe szlaki sygnałowe odpowiedzialne za wzrost komórek guza12. Niestety, niemal we wszystkich przypadkach pojawia się oporność na leczenie, prowadząca do progresji choroby13. U około połowy pacjentów leczonych zarejestrowanymi inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR, takimi jak gefitynib, erlotynib czy afatynib, przyczyną powstania oporności na leczenie jest mutacja wtórna T790M13,14.

Informacje o Tagrisso®

Tagrisso® (ozymertynib) 40 mg i 80 mg, tabletki, zalecana dawka wynosi 80mg ozymertynibu przyjmowanego raz na dobę do czasu progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności. Jest  zarejestrowanym w 50 krajach m.in. w USA, UE, Japonii, Chinach, pierwszym inhibitorem kinazy tyrozynowej (TKI) III generacji skazanym do stosowania u dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją T790M w genie EGFR. Kwalifikacja do leczenia Tagrisso® jest uzależniona od potwierdzenia obecności mutacji T790M w guzie.

Program rozwoju leku Tagrisso® był jednym z najszybciej przeprowadzonych - od podania pierwszej dawki leku  do dopuszczenia leku do obrotu - w ciągu zaledwie dwóch i pół roku.

AstraZeneca kontynuuje badania nad stosowaniem leku Tagrisso® w ramach leczenia adjuwantowego i w terapii pierwszej linii, w tym u pacjentów z i bez przerzutów do mózgu, z nowotworowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i w skojarzeniu z innymi lekami.

Informacje o badaniu AURA3

W badaniu randomizowanym AURA3 porównano skuteczność i bezpieczeństwo terapii Tagrisso® przyjmowanym w dawce 80 mg raz na dobę i chemioterapii dwulekowej opartej na związkach platyny w grupie ponad 419 pacjentów z lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją T790M w genie EGFR, u których stwierdzono progresję choroby podczas lub po leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR. Badanie przeprowadzono w ponad 130 ośrodkach na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Chinach, Japonii, Korei, na Tajwanie i w Australii.

Pierwszorzędowym punktem końcowym w tym badaniu był czas wolny od progresji (PFS), a jako drugorzędowe punkty końcowe analizowano wskaźniki OS, ORR, DoR, DCR, bezpieczeństwo i jakość życia zależną od stanu zdrowia (HRQoL - Health-related quality of life).

Informacje o badaniu BLOOM

W badaniu BLOOM pacjenci z zaawansowaną postacią niedrobnokomórkowego raka płuca i obecną mutacją EGFR, którzy sprogresowali po terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR i mieli przerzuty do opon mózgówych potwierdzone pozytywnym wynikiem cytologii płynu mózgowo-rdzeniowego, otrzymywali ozymertynib off-label w dawce 160 mg raz na dobę.18 Odpowiedzi badanych były oceniane w dwóch kohortach: z nieoznaczoną mutacją T790M w genie EGFR i z mutacją T790M w genie EGFR potwierdzoną w badaniu głównym. Analizy opierały się na wynikach cytologii płynu mózgowo-rdzeniowego, na obrazowaniu mózgu rezonansem magnetycznym i badaniu neurologicznym, któremu pacjenci byli poddawani co sześć tygodni, aż do progresji choroby18.

Informacje o przerzutach do ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Przerzuty do mózgu i przerzuty do opon mózgowych są niekorzystne  rokowniczo.21,22 Niekiedy mogą występować równolegle i są wówczas niezwykle trudne w leczeniu. Przerzuty do mózgu są częstym objawem zaawansowanej choroby nowotworowej i następstwem rozprzestrzeniania się pierwotnych komórek nowotworowych poprzez krew i ich proliferację w mózgu.20,22 Przerzuty do opon mózgowych są znacznie rzadsze i występują wtedy, gdy komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się do opon otaczających mózg i rdzeń kręgowy.24.25 .26

AstraZeneca w Onkologii

Czerpiąc z bogatej, długoletniej historii badań w tej dziedzinie, AstraZeneca dynamicznie rozwija portfolio nowych leków onkologicznych, które mogą zmienić życie pacjentów i przyszłość firmy. W latach 2014-2020 AstraZeneca planuje wprowadzić na rynek co najmniej 6 nowych leków, pracując jednocześnie nad licznymi potencjalnymi lekami małocząsteczkowymi i biologicznymi, dzięki którym dział New Oncology, ukierunkowany na leczenie nowotworów płuc, jajników, piersi i krwi, stanie się jedną z sześciu platform wzrostu AstraZeneca. AstraZeneca aktywnie poszukuje nowych możliwości współpracy i inwestycji w innowacje, które przyspieszą realizację strategii firmy, których przykładem jest inwestycja w Acerta Pharma, firmę specjalizującą się w dziedzinie leków stosowanych w hematologii.

Wykorzystując moc czterech platform naukowych – immunoonkologii, molekularnych czynników odpowiedzialnych za rozwój nowotworów i oporności na leczenie, leków związanych z procesami naprawy DNA i koniugatów przeciwciało-lek oraz poprzez zaangażowanie w opracowywanie spersonalizowanych terapii skojarzonych, AstraZeneca chce na nowo zdefiniować „leczenie onkologiczne”, by pewnego dnia rak przestał być przyczyną zgonów.

O AstraZeneca

AstraZeneca to innowacyjna, oparta na wiedzy naukowej firma biofarmaceutyczna, działająca na całym świecie, specjalizująca się w opracowywaniu, rozwoju i wprowadzaniu na rynek leków dostępnych na receptę, stosowanych głównie w trzech obszarach terapeutycznych: w leczeniu chorób układu oddechowego i chorób autoimmunologicznych, chorób układu krążenia i chorób metabolicznych oraz nowotworów. W ramach współpracy z czołowymi instytutami badawczymi prowadzi też aktywne działania w dziedzinie leczenia chorób zapalnych, zakaźnych i neurologicznych. AstraZeneca działa w ponad 100 krajach, a jej innowacyjne leki są stosowane przez miliony pacjentów na całym świecie. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.astrazeneca.com i www.astrazeneca.pl.    

Źródło: Informacja prasowa

Fot.: 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ