Partner serwisu

Składy konsygnacyjne CF CEFARM SA – jakość, która się opłaca

Kategoria: Pakowanie

Nacisk na konkurencyjność cenową i jakościową narzuca firmom z branży farmaceutycznej drogę wyboru wysoko wyspecjalizowanych podwykonawców.

     Dynamiczny rozwój branży farmaceutycznej, w tym wykorzystywanie dostaw wewnątrzunijnych – jest widoczny w sile i ekspansji firm farmaceutycznych, ilości zarejestrowanych produktów leczniczych, pojawiających się na rynku suplementów diety lub innych produktów obecnych w łańcuchu dystrybucji farmaceutycznej. Dla firm wiąże się to jednak z koniecznością odnalezienia się wśród silnej i wymagającej konkurencji. Chcąc wypromować swoje produkty przedsiębiorstwa muszą skupić się na zaangażowaniu w badania, rozwój i szeroko rozumiany marketing. Pojawia się moment, gdy istnieje konieczność poddania analizie procesów wewnętrznych, identyfikacji potrzeb modernizacji i możliwości uzyskania wartości dodanej. Procesy te ujawniają często, że wykorzystanie wyspecjalizowanych zewnętrznych operatorów w zakresie logistyki magazynowej i dystrybucyjnej pozwala zwiększyć wykorzystanie potencjału ludzkiego i finansowego na rzecz promocji produktów.


    Korzyści finansowe związane z przekazaniem części zadań uzyskuje się z tytułu ograniczenia inwestycji w środki trwałe, w tym infrastrukturę techniczną, informatyczną i odpowiednie pomieszczenia lokalowe, a także wysoce wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą i fachowy personel niższego szczebla.
    W branży farmaceutycznej takim wysoko wyspecjalizowanym podwykonawcą w zakresie obrotu hurtowego - magazynowania i dystrybucji – stały się składy konsygnacyjne. Ich korzystna oferta obniżenia kosztów stałych wynika z osiągniętego efektu synergii z podobnymi projektami realizowanymi dla wielu odrębnych klientów, korzystania z gotowych rozwiązań i logistycznego know-how.
    Czynności wykonywane na produktach leczniczych są ściśle określone przepisami Prawa farmaceutycznego, którego Art. 65 poprzez zapis: „obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie” ogranicza ryzyko kreatywnego postępowania z produktami leczniczymi. Jest to uzasadnione ze względu na wymagania zapewnienia jakości produktu leczniczego, a co za tym idzie powodzenia farmakoterapii i bezpieczeństwa życia, i zdrowia pacjentów będących odbiorcą końcowym branży farmaceutycznej.


    Dlatego też usługa składowania konsygnacyjnego produktów leczniczych ma swoje oparcie w uzyskanych przez podmiot prowadzący skład odpowiednich koncesjach wydanych przez organ nadzorczy – Główny Inspektorat Farmaceutyczny po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego dla lokalizacji Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Wiąże się to z udokumentowanym spełnieniem bardzo wysokich wymagań jakościowych w stosunku do pomieszczeń lokalowych, kadry pracowniczej i ciągłego nadzoru warunków składowania. Wszelkie czynności operacyjne muszą mieć swoje odzwierciedlenie w dopracowanych i rzetelnie realizowanych procedurach postępowania i systemie zarządzania jakością.
    Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA oferuje swoim kontrahentom ogromne doświadczenie w branży farmaceutycznej oparte na wieloletniej obecności w obrocie hurtowym. Nasza firma jest jedną z pierwszych na polskim rynku, która w swojej działalności zaoferowała możliwość korzystania kontrahentom ze struktur hurtowych poprzez kwalifikowane składy konsygnacyjne. Pierwszą koncesję uzyskaliśmy w roku 2006. Obecnie składy konsygnacyjne CF CEFARM SA to trzy wysoce wyspecjalizowane magazyny w Warszawie, Łodzi i Radomsku zapewniające całodobowy monitoring temperatury i wilgotności, z systemem kontroli dostępu, systemem ochrony przed szkodnikami (pest control) z bieżącą kontrolą stanu systemu. Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA proponuje swoim kontrahentom obrót hurtowy w składach konsygnacyjnych w ramach następujących rozwiązań:
• w zakresie magazynowania na zasadach składu - tego typu oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorstw oczekujących od składu konsygnacyjnego dużej elastyczności w realizacji ich potrzeb. W przypadku kontraktów z podmiotami producenckimi obrót polega na składowaniu i wydawaniu dużych, wolno rotujących wolumenów. Zapewniamy także dystrybucję do odbiorców hurtowych z realizacją zamówień mniejszych niż pełnopaletowe, aż po kompletację zamówień z opakowań jednostkowych.


    Tak szeroki wachlarz oferty wymaga od składu konsygnacyjnego dokładnej identyfikacji potrzeb kontrahenta i ścisłej współpracy z właścicielem towaru. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym zapewniamy wybór zarządzania zapasami w zgodzie z zasadami FEFO lub FIFO.
    Oferujemy swoje usługi także tym przedsiębiorcom, którzy posiadają własną strukturę magazynową, ale ze względu na dynamikę rynku i sezonowo zmienne poziomy zatowarowania – poszukują współpracy z elastycznym podwykonawcom.
W tym typie obrotu towary do składu konsygnacyjnego wprowadzane są z zamiarem przyszłego wydania lub sprzedaży, ale bez przypisania do konkretnego odbiorcy końcowego.
• w ramach magazynu typu „call-off” – tego typu obrót jest ściśle związany z istnieniem Hurtowni farmaceutycznej w ramach przedsiębiorstwa prowadzącego skład konsygnacyjny. W takim przypadku zadaniem składu konsygnacyjnego jest magazynowanie i zapewnienie, we współpracy z właścicielem towaru, odpowiednich
poziomów zapasów na rynku, a hurtownia pobiera produkty w miarę własnego zapotrzebowania. W ramach obrotu powiązanego z Hurtownią farmaceutyczną CF CEFARM SA proponujemy wykorzystanie siły ogólnokrajowego dystrybutora z własnym potencjałem marketingowym, telemarketingiem i wyspecjalizowanym działem obsługi przetargów do szpitali.

    Wartością dodaną dla przedsiębiorstwa korzystającego ze składów konsygnacyjnych CF CEFARM SA jest obniżenie nakładów na magazynowanie i sieć dystrybucyjną, co pozwala na zmniejszenie obciążeń z tytułu:
• kosztów pracowniczych, w tym wysoko wyspecjalizowanej kadry kierowniczej i fachowej kadry niższego szczebla;
• kosztów szkoleń pracowników – obrót produktami leczniczymi nakłada na przedsiębiorcę prawny wymóg regularnych szkoleń pracowników systemowych, w tym dotyczących zrozumienia procesów i zakresów odpowiedzialności;
• kosztów technologicznych – bezpieczeństwa i higieny budynków magazynowych i środków transportu;
• zapewnienie nadzoru jakościowego nad produktem – niezmiernie ważna ocena jakościowa przy przejęciu produktów, magazynowaniu i wydawaniu, aż po identyfikację obrotu serią pojedynczego opakowania produktu leczniczego;
• specjalizacja przy kompletacji zleceń;
• profesjonalne przygotowanie przesyłki;
• transport z zachowaniem wszelkich wymogów jakościowych, w tym temperatury pokojowej, zimnego łańcucha 2-8oC i mroźni;
• dbałość o rotację towarów – bezwzględny zakaz obrotu produktem przeterminowanym i nie spełniającym wymogów jakościowych; odpowiednie alarmy dla produktów o dacie ważności krótszej niż 6 miesięcy – zmniejszenie strat z tytułu towarów przeterminowanych;
• obsługa produktów zwracanych, reklamowanych i wycofanych, w tym obsługę procesu wycofania/wstrzymania decyzją administracyjną (GIF, WIF, Inspekcji Sanitarnej).

    W przypadku umów z podmiotami producenckimi w ramach obrotu wewnątrzunijnego, gdzie jednym z elementów jest ścisła współpraca z przedstawicielstwem w kraju podmiotu odpowiedzialnego – korzystanie ze składu konsygnacyjnego CF CEFARM SA pozwala skupić się przedstawicielstwu na szeroko rozumianej akcji marketingowej i silnej promocji produktu, a oparcie logistyczne obrotu mieć w wyspecjalizowanej ofercie składów konsygnacyjnych CF CEFARM SA. Z pełnym zrozumieniem odnosimy się do potrzeby kontrahentów, którzy odpowiadają za produkt leczniczy wytwarzany częstokroć w odległych dla siebie obszarach Unii, a do składu konsygnacyjnego na terytorium RP dostarczany jest produkt finalny. Przejmujemy na siebie zadania oceny jakościowej zgodności zamówienia w zakresie bezwzględnej identyfikacji zarejestrowanej nazwy, dawki, wielkości opakowania, serii, daty ważności, języka opakowania i ulotki na zgodność z rejestrem i dopuszczeniem do obrotu.

    Proponowana przez CF CEFARM SA jakość usług magazynowania i dystrybucji obejmuje wszystkie grupy asortymentowe dystrybuowane przez składy konsygnacyjne. W profesjonalny sposób obsługujemy obrót produktami leczniczymi, w tym także posiadamy wyspecjalizowane magazyny dla środków odurzających i psychotropowych. Współpracujemy z producentami krajowymi i zagranicznymi. Pozostałe grupy asortymentowe: wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego są u nas magazynowane i dystrybuowane zgodnie z zasadami GDP i indywidualnymi wytycznymi producenta.
    Należy zaznaczyć, że fachowość naszych struktur i kadr pozwala na dotarcie do odbiorcy końcowego z produktem o najwyższej, oferowanej przez producenta jakości. Nowoczesna infrastruktura jest gwarancją jakości, ale wyłącznie przy wsparciu wiedzy i pełnym zaangażowaniu kadry w procesy operacyjne. Niedopuszczalne jest, aby odbiorca końcowy otrzymał do dyspozycji produkt o obniżonej jakości, gdyż ma to wpływ na farmakoterapię i potencjalnie na życie i zdrowie pacjenta. Jakość dotyczy także opakowań zewnętrznych, gdyż zjawisko braku wystarczającej dbałości o powierzony towar rzutuje na odbiór jakościowy samego farmaceutyku, co ma wpływ na pozytywne podejście do zażywanego specyfiku i marki producenta.
    Reagujemy na zapotrzebowanie rynku. Systematycznie uruchamiane nowe działalności, w tym składy konsygnacyjne, magazyn importera i magazyn końcowy producenta stawiają przed nami nowe wyzwania. A pozytywne opinie o nas i wzrastające zaufanie kontrahentów dają nam poczucie, że idziemy w dobrym kierunku, a nasza oferta jest dobrze dostosowana do zapotrzebowania rynku.


    Korzystanie z naszych składów konsygnacyjnych daje kontrahentom dodatkowy atut poprzez oparcie w bardzo cenionej na rynku marce CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA i wejście w łańcuch dystrybucji określany ramowo prze ustawę Prawo farmaceutyczne i zgodny z wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Wspieramy naszych kontrahentów w dotarciu do odbiorców branży farmaceutycznej na terenie całego kraju – hurtowni, aptek i szpitali.
    Ocena wyboru jednego z dwóch modeli dystrybucji – własnej hurtowni lub korzystanie z oferowanych składów konsygnacyjnych – zależy od oczekiwań kontrahenta i oceny, czy obszar logistyki jest elementem strategicznym dla przedsiębiorstwa. Mając ogromne doświadczenie na tym polu wspieramy kontrahentów w wyborze opcjonalnego dla nich i najkorzystniejszego modelu dystrybucji. Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ma w swojej ofercie gotową usługę składów konsygnacyjnych, ale mamy także do zaoferowania wyspecjalizowane powierzchnie magazynowe spełniające wymagania GDP, które mogą zostać wynajęte pod własną działalność hurtową naszym potencjalnym kontrahentom. W takim przypadku proponujemy powierzchnie magazynowe wrazz wyspecjalizowaną obsługą lub wspieramy współpracującego kontrahenta w zakresie rekrutacji, szkoleń i ocenie wybranego własnego mu personelu.

mgr farm. Anna Zdunowska-Geryk, Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

mgr farm. Anna Zdunowska-Geryk
Osoba Wykwalifikowana odpowiedzialna za obrót hurtowy w składzie konsygnacyjnym w Warszawie
tel.22/634 02 65,
fax 0 22 634 02 67
e-mail: azdunowska@cefarm.com.pl


Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA
ul. Jana Kazimierza 16,
01-248 Warszawa

 

Artykuł sponsorowany został opublikowany w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" nr 6/2011

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ