Partner serwisu
28 czerwca 2016

Zmiana podziału kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Kategoria: Z życia branży

24 czerwca 2016 r. minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Zmiana podziału kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Powierzył wiceministrowi Markowi Tombarkiewiczowi inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w zakresie związanym z:

 • ustalaniem i przygotowywaniem obwieszczeń zawierających wykazy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ich ogłaszaniem w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia,
 • prowadzeniem postępowań w sprawach objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu,
 • prowadzeniem spraw dotyczących działania Komisji Ekonomicznej, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991).

Podsekretarz stanu Krzysztof Łanda nadal będzie odpowiedzialny za inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w zakresie zadań związanych z:

 • prowadzeniem spraw z zakresu produktów leczniczych i wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego i przepisów o wyrobach medycznych w zakresie właściwości Ministra;
 • prowadzeniem postępowań w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.6), prowadzenie postępowań określonych w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65), a także prowadzeniem postępowań określonych w art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz postępowań odwoławczych od decyzji wydanych w tych postępowaniach;
 • weryfikacją i zatwierdzaniem przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia sprawozdań i rozliczeń w zakresie leków dla świadczeniobiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2–4, 6, 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.7) oraz zatwierdzaniem merytorycznym rozliczeń, dotyczących finansowania leków wydawanych bezpłatnie osobom cierpiącym na choroby wywołane pracą przy azbeście;
 • prowadzeniem postępowań związanych z zapewnieniem dostępności do produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • autoryzacją krajowych jednostek notyfikowanych w zakresie wyrobów medycznych i sprawowaniem nadzoru nad tymi jednostkami;
 • prowadzeniem spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu, w tym limitu cen – w przypadku wyrobów medycznych lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz ich naprawy;
 • prowadzeniem spraw dotyczących zakwalifikowania, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych;
 • prowadzeniem spraw z zakresu taryfikacji świadczeń;
 • wykonywaniem zadań z zakresu współpracy z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównym Lekarzem Weterynarii;
 • realizowaniem zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:
  • Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
  • Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
  • Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładem Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Źródło: MZ

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ