Partner serwisu
18 sierpnia 2016

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych od 1 września 2016 r.

Kategoria: Z życia branży

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 67 produktów. Dla 279 produktów spadnie dopłata pacjenta, zaś dla 389 produktów – wzrośnie.

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych od 1 września 2016 r.

1) Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 67 produktów (unikalnych kodów EAN), w tym:

a. 56 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
b. 2 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
c. 8 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
d. 1 produkt leczniczy (unikalny kod EAN) w ramach programów lekowych;

2) Dla 268 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane lub kontynuowane wskazanie off-label.

3) Dla 145 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu

a. w tym dla 116 produktów w ramach listy aptecznej (od 291,70 zł do 0,01 zł).

4) Dla 9 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu (od 27 gr do 8,37 zł).

5) Dla 279 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 306,28 zł do 1 gr).

6) Dla 389 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 34,73 zł).

7) Dla 385 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 306,28 zł do 1 gr).

8) Dla 336 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 2 gr do 8,79 zł).

9) W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXIX obwieszczeniu nie znajdą się 32 produkty (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

II. Nowe substancje czynne

1) W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją:

a. nowe substancje czynne
– arypiprazol w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu (1 kod EAN) we wskazaniu: schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego.
Objęcie refundacją tego leku poszerzy katalog refundowanych leków długodziałających w terapii schizofrenii;
– pramipeksol (6 kodów EAN) we wskazaniu: leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”).
Refundacja tego leku zwiększy dostęp do leków w terapii choroby Parkinsona;
– tapentadol (5 kodów EAN) we wskazaniu: przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych – u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana. Objęcie refundacją tapentadolu poszerzy wachlarz refundowanych opioidowych leków dostępnych w terapii bólu nowotworowego;
– mometazon (1 kod EAN) we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji;

b. dodatkowe wskazania
– lanreotyd (2 kody EAN) rozszerzenie dostępności leku w ramach wykazu aptecznego o wskazanie dotychczas objęte finansowaniem ze środków publicznych jedynie w ramach katalogu chemioterapii tj.: leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami;
c. wskazania pozarejestracyjne
– lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej;
– desmopresyna we wskazaniu: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego;
– posakonazol: w ramach listy aptecznej lek będzie refundowany u dzieci do 18. roku życia jako wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii w przypadku: ostrej białaczki limfoblastycznej, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.
W katalogu chemioterapii lek będzie dostępny w profilaktyce pierwotnej i wtórnej zakażeń grzybiczych u dzieci do 18. roku życia w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej standardowego lub pośredniego ryzyka, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.

2) W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:

a. nowe wskazania
– Somatuline Autogel (lanreotyd) rozszerzenie dotychczasowych wskazań o wskazanie: leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych nieznanego pochodzenia (kod ICD-10 C80).
3) W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją:

a. nowe substancje czynne:
– Lynparza (olaparyb) w ramach programu „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56,C57,C48)”.

4) W projekcie Obwieszczenia Ministra Zdrowia umieszczony został załącznik D, tj. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

W stosunku do opublikowanego w dniu 1 sierpnia 2016 r. po raz pierwszy projektu wykazu „Bezpłatnych leków dla seniorów” w związku z:
a. wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
b. upłynięciem z dniem 1 września 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
– nie znajdzie się 6 produktów obecnych w opublikowanym wcześniej projekcie
c. w związku z wpłynięciem wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu
– w załączniku D znajdzie się 6 produktów nie obecnych w opublikowanym projekcie

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2016 r.

MZ prosi o składanie ewentualnych uwag do projektu XXIX obwieszczenia w terminie do 19 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00.

Źródło: MZ

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ