Partner serwisu
06 grudnia 2018

Resort zdrowia podsumował ostatnie trzy lata pracy

Kategoria: Aktualności

5 grudnia w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca prace resortu w trzech ostatnich latach. "Jednym z moich priorytetów jest rozmowa ze wszystkimi, którzy proponują zmiany w systemie ochrony zdrowia"- powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Resort zdrowia podsumował ostatnie trzy lata pracy

Najważniejszą decyzją jest zwiększenie poziomu PKB do 6 proc. w 2024 r.

Pakiet Szumowskiego:
1. przeciwdziałanie problemowi braku pielęgniarek i lekarzy 
2. zmniejszanie biurokracji systemu ochrony zdrowia - wprowadzenie sekretarek medycznych
3. w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji - wyższe wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów
4. lepsze warunki pracy kadr medycznym – 6750 dla lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu
oraz:
• informatyzacja ochrony zdrowia
• budowa ochrony zdrowia nastawiona na pacjenta
• dialog społeczny (zawody medyczne, pacjenci, eksperci, debata „Wspólnie dla Zdrowia”

Unikatowy wzrost nakładów na zdrowie 

Wzrost nakładów do poziomu 6 proc. PKB w 2024 r. jest potwierdzeniem, że zdrowie jest  priorytetem całego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. 

Od 2018 do 2024 r. nakłady sięgną 830 mld zł. W okresie 2008-2014 było to 460 mld zł. 
Wzrost finansowania przyczyni się do lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych i przełoży na poprawę jakości leczenia pacjentów. 

„Środki rozsądnie wydawać należy, dlatego eksperci z róznych dziedzin pracują w ramach debaty Wspólnie dla Zdrowia. Chcemy mieć pewność, że te zwiększone środki zostaną zainwestowane w najlepszy możliwy sposób - z korzyscią dla pacjenta i systemu” - mówił profesor. 

Podnoszenie jakości opieki nad pacjentami 

Choroby sercowo - naczyniowe

Pilotaż Kompleksowej Opieki nad Osobami z Niewydolnością Serca (KONS). Niewydolność serca jest epidemią XXI wieku, w Polsce na niewydolność serca choruje ok. 1 mln osób, a zagrożonych tą chorobą jest 12 mln Polaków. Dzięki planowanym w pilotażu zmianom, rozpoznanie i leczenie niewydolności serca będzie możliwe na wcześniejszym etapie choroby, co oznacza, że będzie skuteczniejsze, spowolni przebieg choroby i pozwoli uniknąć długotrwałych i kosztownych hospitalizacji.

Celem programu  jest:
•  podniesienie jakości życia chorych i ich rodzin
•  zapewnienie aktywnego nadzoru nad przebiegiem choroby
•  ograniczenie liczby hospitalizacji 
•  redukcja śmiertelności wśród pacjentów 
•  lepsze wykorzystanie dostępnych środków na leczenie pacjentów.

Dwuletni pilotaż przeprowadzony będzie przez sześć ośrodków koordynujących. Opieka koordynowana dla pacjenta z niewydolnością serca będzie oparta na stałej współpracy lekarzy specjalistów z ośrodka wysokospecjalistycznego oraz lekarzy POZ, którzy są blisko pacjenta. 

Rozwiązania wdrożone w pilotażu trombektomii mechanicznej zapewnią pacjentom najbardziej skuteczną metodę terapeutyczną w leczeniu udarów mózgu. Intencją pilotażu jest wdrożenie procedury trombektomii, jej upowszechnienie i ustandaryzowanie oraz zapewnienie jej realizacji adekwatnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce. Zabiegi tego typu będą wykonywane podczas 24-godzinnych dyżurów, podobnie jak stosowane od wielu lat zabiegi kardiologii interwencyjnej w ostrych zawałach serca.  Trombektomia to szansa na uniknięcie poważnych powikłań, w tym niepełnosprawności.

Onkologia

W grudniu 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie, dające podstawę do uruchomienia pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KOS) w woj. świętokrzyskim i dolnośląskim. 

W ramach pilotażu przetestowany zostanie nowy model organizacji opieki onkologicznej. Niezależnie od miejsca zamieszkania, pacjent będzie miał zapewniony ten sam standard leczenia, kompleksową opiekę oraz koordynatora, który poprowadzi go przez cały proces leczenia.

Nowa organizacja opieki ma  poprawić wyniki leczenia onkologicznego. W ramach programu analizowana  i oceniana będzie kompleksowość diagnostyki oraz postępowania terapeutycznego w 5 wybranych typach nowotworów najczęściej występujących w Polsce, tj. rak piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego. 

Pilotaż będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap zostanie zrealizowany na terenie województw: dolnośląskiego i świętokrzyskiego. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa. 

Istotnym elementem pilotażu ma być uruchomienie Call Center dla pacjentów onkologicznych. Pacjent będzie miał możliwość m.in. umówienia wizyty w poradni onkologicznej na konsultację lub badania, odwołania lub zmiany terminu wizyty, uzyskania informacji o dostępności wyników badań, uzyskania niezbędnych informacji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia nowotworu,  informacji, jak przygotować się do wizyty w szpitalu (na badanie diagnostyczne, operację, chemio- lub radioterapię).Planowane jest również wypracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej oraz przygotowanie w oparciu o pilotaż rozwiązań legislacyjnych dotyczących utworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej.

"Od stycznia pacjencji powinni trafić do skoordynowanej opieki. Pacjent będzie maił jeden numer telefonu, pod którym będzie mógł się dowiedzieć, gdzie najlepiej zgłosić się na leczenie i w którym ośrodku czas oczekiwania na wizytę jest najkrótszy" - dodał szef resortu zdrowia. 
 

Dobre zmiany w psychiatrii 

W lipcu rozpoczął się pilotaż środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, oparty na tzw. centrach zdrowia psychicznego, który potrwa 3 lata.  

Nakłady na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w 2018 r. wyniosły 2,91 mld zł.( rok 2014 – było 2,33 mld) Dzięki działalności Centrów, pacjenci będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę psychiatryczną (doraźną, ambulatoryjną, środowiskową, dzienną i całodobową).  Łączna liczba populacji do objęcia opieką przez 28 centrów to około 3 mln osób z terenu całej Polski (ponad 10 proc. dorosłej populacji). 

Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży systematycznie rośnie. W 2018 r. liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii wykonujących zawód wyniosła 4 159 (w porównaniu do 3 957 w roku 2014 r.) Nastąpił również wzrost liczby specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży z 346 w 2014 r. do 416 w 2018 r.

Sprawna realizacja ustawy o pomocy niepełnosprawnym 

1 lipca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach, która wprowadziła uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej oraz prawo do wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Niepełnosprawni uzyskali również dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymogu uzyskania skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – ustawa jest sprawnie realizowana. Od lipca do października z nowych uprawnień skorzystało ponad 11,5 tys. pacjentów (8,5 tys. zabiegów rehabilitacji leczniczej).

Standardy opieki okołoporodowej

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej, czyli kodeks praw pacjentki. Nowe standardy powinny zapewnić właściwą i jednolitą organizację pracy personelu medycznego, wykorzystując cały potencjał kadry w sposób najbardziej efektywny, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa rodzącej oraz dziecku. Jednocześnie zapewniają podmiotowe traktowanie, dialog i respektowanie praw pacjentek. Tego typu uregulowania dotyczące opieki okołoporodowej mają obecnie trzy kraje Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Hiszpania i Polska.

Ułatwienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Zmiana planu finansowego NFZ na 2018 r. umożliwiła zwiększenie wydatków na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną o 296,4 mln. zł, z przeznaczeniem na zapewnienie większego dostępu  do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w IV kwartale 2018 r.. W ramach rozporządzenia NFZ, zwiększono także finansowanie niektórych świadczeń; w tym pierwszorazowe wizyty u specjalistów. Porównując dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia, wyraźnie widać, że zdecydowanie zwiększyła się liczba wykonywanych świadczeń, a czas oczekiwania zaczął się skracać. We wrześniu w AOS udzielono o 364 tysięcy (5,9%) świadczeń więcej niż w sierpniu 2018 r.

Większa rola Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Uruchomiono pilotaż programu POZ PLUS. POZ PLUS daje lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej znacznie więcej kompetencje w zakresie zlecania badań medycznych. Program przewiduje dodatkowy „budżet powierzony”, który placówki będą mogły przeznaczyć wyłącznie na badania i konsultacje specjalistyczne. 

Kształcenie kadr medycznych 

"Oprócz długoterminowych celów, przedstawiałem też obszary, które wymagają działania tu i teraz. Jednym z tych obszarów są kadry. Zaczęliśmy działania, które mają przeciwstawiać się brakom kadrowym: elementarne zmniejszenie biurokracji, podkreślenie sekretarek medycznych - to już zostało zrealizowane" - mówił minister zdrowia.

Kolejny raz Ministerstwo Zdrowia zwiększyło liczbę miejsc na studiach medycznych. 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Zakłada ono, że w roku akademickim 2018/2019 limit wszystkich miejsc na kierunku lekarskim wyniesie 8094 (w roku 2014 było 5352).  Największy przyrost liczby miejsc nastąpi na studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim. W takim trybie będzie mogło studiować 4591 osób (w roku 2014 było 3133).

Od 1 lipca 2018 r. lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako niepriorytetowa mogą otrzymać wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie, natomiast w dziedzinie określanej jako priorytetowa – o 700 zł miesięcznie. Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze lekarz musi zobowiązać się do przepracowania – w podmiocie leczniczym finansowanym ze środków publicznych – łącznie 2 lat w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. 

W trosce o personel pielęgniarek i położnych 

Kształcenie kadr medycznych to także troska o personel pielęgniarski. Na program „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa” z Funduszy Europejskich przekazano ponad 97 mln. Pieniądze zostały przekazane na 28 projektów, których celem jest zachęcenie do studiowania na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Część środków przeznaczona jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Stypendia w kwocie 800 zł miesięcznie mogą otrzymać studentki ostatnich dwóch lat stuciów, zaś 1000 zł miesięcznie - absolwentki wchodzące do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Ministerstwo Zdrowia opracowało „Strategię rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. Dokument, który ma zostać przedłożony Radzie Ministrów, określa działania jakie należy podjąć, aby zapewnić  bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej. Dokument planistyczny o charakterze wieloletnim jest ważnym narzędziem w realizacji polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. 
Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, które wprowadza wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 etatu na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym). Wprowadzane normy mają zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, wyższą jakość udzielanych świadczeń oraz wyższy standard pracy dla personelu pielęgniarskiego.

Fizjoterapeuci – ich tytuł zawodowy został objęty ochroną prawną. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zapewniający fizjoterapeutom możliwość wykonywania zawodu w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. 

Upublicznienie ratownictwa medycznego w obszarze przedszpitalnym 

"Ratownictwo medyczne powinno być państwowe"- podkreślił profesor Szumowski.

Uchwalono ustawę o utworzeniu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od 1 kwietnia 2019 r. realizatorem świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego będzie mógł być wyłącznie podmiot leczniczy z całkowitym lub większościowym udziałem kapitału publicznego. 

Od 1 listopada 2017 r. wszystkie 42 dyspozytornie medyczne w kraju funkcjonują w oparciu o jednolity System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).  Takie rozwiązanie ustabilizuje system ratownictwa medycznego, a wojewodowie oraz samorządy zyskają realny wpływ na sposób zabezpieczenia świadczeń ratowniczych. Bezpieczeństwo zdrowotne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego nie będzie zależało od koniunktury na rynku usług medycznych.  
Wzrastają też wydatki na ratownictwo medyczne. W 2019 roku ministerstwo zakłada wzrost nakładów na zespoły ratownictwa medycznego o 44 mln zł w porównaniu z rokiem 2018.

Nowoczesne centra szkoleniowe 

Dzieki środkom unijnym powstało 12 Centrów Symulacji Medycznej o wartości ponad 264 mln zł. Kolejne sześć centrów powstanie w Polsce do 2023 r., a ich wartość wyniesie ponad 84 mln zł. Centra Symulacji Medycznej to nowa jakość kształcenia nastawiona na zajęcia praktyczne i zmianę mentalną w podejściu dydaktycznym. To właśnie w CSM przyszli lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni mogą się kształcić we w miarę rzeczywistych warunkach pod okiem specjalistów, przeprowadzać treningi zespołów medycznych na wielu poziomach od pomocy pielęgniarskiej procedury specjalistyczne oraz operacje.

Polityka Lekowa 

Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa on priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Celem Polityki Lekowej Państwa jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki.

Systematycznie rośnie liczba programów lekowych. Zwiększa się liczba substancji refundowanych w ramach programów lekowych, jak i leków refundowanych w ramach listy aptecznej. Rośnie też liczba pacjentów objętych programami lekowymi. 
Od 1 stycznia 2018 r. resort zdrowia objął refundacją 24 innowacyjne terapie w ramach programów lekowych. Są to albo nowe cząsteczki, albo nowoczesne cząsteczki w nowych, dotąd nierefundowanych wskazaniach.  

Więcej darmowych leków dla seniorów  

Lista bezpłatnych leków dla seniorów od 1 listopada 2018 roku zawiera już 2043 pozycje obejmujące 151 substancji czynnych w 62 grupach limitowych.

Od początku programu Leki 75+, czyli od 1 września 2016 r., do końca września 2018 r. wydano 1,07 mld zł. Z darmowych leków skorzystało już ponad 2,4 mln seniorów. 

Zgodnie z założeniami projektu 75+ kwota przeznaczona na finansowanie wzrasta z każdym kolejnym rokiem. W 2018 r. limit wydatków zwiększono tę kwotę o 50 mln zł.

Cyfryzacja zmieni na lepsze ochronę zdrowia 

E-zdrowie to jeden z priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Zmiany w obszarze cyfryzacji, które ministerstwo wprowadza w życie, pozwolą przebudować system ochrony zdrowia w Polsce. Informatyzacja odciąży lekarzy (część ich zadań przejmą asystenci) i pozwoli zmniejszyć kolejki (spowoduje, że część spraw będzie można załatwić bez wizyty u lekarza). 

e-recepta - w okresie II-IX 2018 trwał pilotaż e-recepty. Do tej pory wystawiono ponad 87 tysięcy e-recept dla ponad 15 tysięcy pacjentów. Ponad połowę e-recept wystawiono osobom starszym.

e-zwolnienie (e-ZLA) - od 1 grudnia 2018 r. w całej Polsce lekarze mogą wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej.

e-skierowanie - pod koniec października 2018 r. w wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie rozpoczął się pilotaż e-skierowania. Trwają testy systemu oraz włączanie do programu kolejnych jednostek. Docelowo pilotaż e-skierowania będzie prowadzony w około dwustu placówkach. W pierwszej kolejności e-skierowania dotyczyć mają usług medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej.

Profilaktyka i zdrowie publiczne 

Walka z dopalaczami - dzięki współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz MSWiA, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w życie weszła  ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do przepisów karnych ustawy wprowadzono kolejne, nowe substancje psychoaktywne. Oznacza to, że ich posiadanie, wytwarzanie, produkcja, udzielanie i wprowadzanie do obrotu zaczęło podlegać sankcjom karnym. Nowelizacja ułatwi działanie policji i prokuratury, a osoby trudniące się handlem dopalaczami będą karane jak handlarze narkotyków. Lista nowych substancji psychoaktywnych jest publikowana w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia, a nie, jak dotąd, jako załącznik do ustawy, przez co szybciej pojawiać się będzie wykaz substancji zakazanych. Pierwsze efekty działania tej ustawy w postaci zmniejszania się liczby zatruć można już zaobserwować.

Szczepionki przeciw grypie (65+)

Po raz pierwszy osoby w wieku 65+ skorzystały ze szczepionki przeciwko grypie refundowanej przez NFZ . Szczepienie pozwala uniknąć zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań, które są szczególnie groźne dla seniorów.

Narodowy Program Zdrowia i ustawa o zdrowiu publicznym - na półmetku 

W trakcie pierwszych dwóch lat funkcjonowania przepisów ustawy o zdrowiu publicznym odnotowano dalszą poprawę sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej (obserwowaną od 1991 r.) Pomiędzy 2015 r. a 2017 r. oczekiwana długość życia wzrosła dla kobiet z 81,6 do 81,8 lat, dla mężczyzn z 73,6 do 74 lat. 

Wskaźnik dobrej samooceny stanu zdrowia wzrósł w tym samym czasie z 58,3 proc. do 60,7 proc., przy jednoczesnym spadku wskaźnika złej samooceny z 13,7 proc. do 12,9%. 

W 2017 r. liczba zgonów w wyniku samobójstw zmniejszyła się o około 7 proc. w porównaniu z 2015 r. Do czynników, które przyczyniły się do tej poprawy należy z pewnością poprawa sytuacji materialnej (zaobserwowano m.in. duży spadek liczby osób poniżej granicy ubóstwa), poziomu wiedzy o zdrowiu, zmiana struktury niektórych zachowań zdrowotnych (np. wzrost spożycia owoców), wspierana przez bardzo liczne działania i programy realizowane przez administrację rządową, samorządową oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe.

Wyzwaniem dla zdrowia publicznego jest zatrzymanie trendu spadkowego liczby osób palących codziennie wyroby tytoniowe oraz wysokie spożycie alkoholu. Jednym z największych problemów zdrowia publicznego jest narastająca liczba osób z nadwagą i otyłością - prawie 1/3 polskich 8-latków ma nadwagę lub jest otyła. Priorytety te znalazły odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych na podstawie ustawy.

Ministerstwo oraz jednostki podległe i nadzorowane sfinansowały setki projektów profilaktycznych, edukacyjnych i monitorujących stan zdrowia społeczeństwa w ramach NPZ dotyczące:

1. prewencji nadwagi i otyłości, 
2. uzależnień, 
3. zdrowia psychicznego, 
4. zdrowia środowiskowego, 
5. zdrowia osób starszych, 
6. zdrowia prokreacyjnego
- o łącznej wartości około 200 mln zł.

Za okres pierwszych dwóch lat funkcjonowania ustawy w Polsce sprawozdano łącznie ponad 71 tys. programów na rzecz poprawy zdrowia populacji. Realizowane były wszystkie rodzaje zadań przewidziane w ustawie o zdrowiu publicznym. 
W ramach NPZ realizowano ponad 96 proc. z ponad 300 zadań określonych w tym programie. Łącznie na realizację działań w ramach ustawy przeznaczono kwotę 8,4 mld zł  - 3,9 mld w 2016 r., a 4,5 mld w 2017 r.). 

„Planuję Długie Życie” – kampania profilaktyki przeciwnowotworowej

„Planuję długie życie” to hasło przewodnie kampanii realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jej celem jest nie tylko podniesienie świadomości społeczeństwa w temacie przeciwdziałania i zapobiegania zachorowaniom na nowotwory, ale także zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Rusza medialna kampania pod hasłem „Nie serwuj sobie choroby”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem otyłości i wynikających z niej konsekwencji.

"Dramatem, który dotyka miliony Polaków jest otyłość, która może być początkiem rozwoju wielu chorób, w tym chorób układu krążenia czy nowotworów. Będziemy przygotowywać kampanie i podejmować inne działania promujące zdrowy styl życia" - dodał minister zdrowia. 

Co trzeci dorosły i co piąte dziecko w Polsce ma nadwagę lub jest otyłe. U dzieci, które nie jedzą regularnie w domach, wzrasta spożycie żywności wysoko przetworzonej, z dużą zawartością cukrów i tłuszczów. Ponadto utrwalają się złe nawyki żywieniowe, które później bardzo trudno zmienić. Celem kampanii „Nie serwuj sobie choroby” jest skłonienie Polaków do refleksji i zmian zwyczajów żywieniowych.

źródło: mz.gov.pl
fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ