Partner serwisu
06 marca 2019

Rentowny wzrost firmy Henkel w roku obrotowym 2018

Kategoria: Aktualności

Henkel osiągnął dobre wyniki pod względem wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, wykazując wysokie zyski, rentowność i przepływy pieniężne. Przychody ze sprzedaży na poziomie 19,9 mld euro, odzwierciedlające negatywny wpływ różnic kursowych w kwocie 1,1 mld euro; wzrost organiczny o 2,4%

Rentowny wzrost firmy Henkel w roku obrotowym 2018

W 2018 r. Henkel ponownie wygenerował rentowny wzrost. Możemy się pochwalić dobrymi wynikami w zakresie wzrostu w ujęciu organicznym oraz rekordowymi poziomami wyniku finansowego i rentowności. Znacznie zwiększyliśmy również wolne przepływy pieniężne. Odczuliśmy jednak silnie negatywne skutki niekorzystnych różnic kursowych i rosnących bezpośrednich kosztów surowców i materiałów. Dobre ogólne wyniki działalności po raz kolejny zostały osiągnięte dzięki naszym markom i technologiom, które zajmują wiodące pozycje rynkowe w swoich kategoriach. Rentowny wzrost, który osiągnęliśmy, dopełniły przychody z przejęć. Utrzymaliśmy rygorystyczną dyscyplinę kosztową i poprawiliśmy efektywność działania – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel.

– Zrobiliśmy znaczący krok naprzód na drodze do realizacji naszych priorytetów strategicznych na 2020 r. i na późniejsze lata. Z powodzeniem wdrożyliśmy kluczowe inicjatywy strategiczne i w dalszym ciągu poprawialiśmy naszą konkurencyjność. Aby zapewnić dodatkowe możliwości wzrostu, głównie w segmentach dóbr konsumpcyjnych, oraz przyspieszyć cyfrową transformację firmy, ogłosiliśmy w styczniu, że począwszy od 2019 r., będziemy zwiększać inwestycje o około 300 mln euro rocznie – dodał Hans Van Bylen. – Cele finansowe, jakie stawiamy sobie w perspektywie średnio- i długoterminowej, stanowią odzwierciedlenie naszego dążenia do zapewnienia zrównoważonego, rentownego wzrostu firmy i atrakcyjnego poziomu stóp zwrotu”.

Prognozy na 2019 r.

Zakładając wzrost inwestycji rozwojowych, począwszy od 2019 r., Henkel spodziewa się organicznego wzrostu sprzedaży w bieżącym roku obrotowym w wysokości od 2% do 4%. Oczekuje również, że skorygowana marża EBIT ukształtuje się na poziomie 16%–17%, natomiast wzrost skorygowanego zysku na akcję według niezmienionych kursów wymiany będzie niższy, niż w ubiegłym roku i wyniesie kilka procent.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za 2018 r.

W roku obrotowym 2018 przychody ze sprzedaży obniżyły się nieznacznie, o 0,6%, do 19,899 mld euro. Całościowy wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży był negatywny i wyniósł w przybliżeniu 1,1 mld euro, czyli -5,4%. Po korekcie o wpływ różnic kursowych przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,8%. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 2,4% wzrostu przychodów. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również zadowalająco wzrosła: o 2,4%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował wysoki organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 4,0%. Sprzedaż sektora Beauty Care (kosmetyki) była w ujęciu organicznym niższa o 0,7%, niż w poprzednim roku. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano solidny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 1,9%.

Po raz kolejny na rynkach wschodzących odnotowaliśmy bardzo wysoki organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,3%. Natomiast na rynkach rozwiniętych dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była lekko ujemna na poziomie -0,4%.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym nastąpił we wszystkich regionach geograficznych z wyjątkiem Ameryki Północnej. W Europie Zachodniej odnotowano dodatnią dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,3%, W Europie Wschodniej sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 7,6%. Region Afryki i Bliskiego Wschodu odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 11,3%. Natomiast w Ameryce Północnej sprzedaż w ujęciu organicznym była o 1,0% niższa niż w roku poprzednim, co było wynikiem problemów z dostawami w sektorze dóbr konsumpcyjnych, które wystąpiły w tym regionie na początku 2018 r. Jednocześnie sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wykazał dobre wyniki, a w sektorze Professional Hair Care (profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji włosów) odnotowano w Ameryce Północnej znaczny wzrost. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 9,3%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 0,9%.

Skorygowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 1% i osiągnął rekordowy poziom 3,496 mld euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o 0,3 p.p., do 17,6%, co również oznacza nowy rekord dla firmy.

Wynik finansowy ukształtował się na poziomie -65 mln euro, w porównaniu z -67 mln euro za rok obrotowy 2017.

Skorygowany zysk netto za rok obrotowy po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 2,8%, do 2,604 mld euro (2017 r.: 2,534 mld euro).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się o 2,7%, z kwoty 5,85 euro do 6,01 euro. Przy niezmienionych kursach walutowych wzrost EPS wyniósł 7%.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy przedstawią Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na 8 kwietnia 2019 r. propozycję zwiększenia wysokości dywidendy na akcję uprzywilejowaną o 3,4%, czyli do 1,85 euro (w poprzednim roku: 1,79 euro). Proponowana wysokość dywidendy na akcję zwykłą wynosi 1,83 euro, czyli o 3,4% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim (1,77 euro). Byłaby to najwyższa kwota dywidendy w historii firmy i oznaczałaby wskaźnik wypłaty w wysokości 30,9%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 5,1%, wykazując znaczną poprawę w ciągu roku, w szczególności w drugim półroczu i ukształtował się niemal na tym samym poziomie co w roku ubiegłym (4,8%).

Pozycja finansowa netto wyniosła na koniec roku -2,895 mld euro (31 grudnia 2017 r.: -3,222 mld euro3). Zmiana w porównaniu z końcem poprzedniego roku była przede wszystkim wynikiem znacznej poprawy poziomu wolnych przepływów pieniężnych.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W roku obrotowym 2018 sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,0%. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 0,2%, do 9,403 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 1,6%, osiągając poziom 1,761 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,2 p.p., do poziomu 18,7%.

W sektorze Beauty Care (kosmetyki) organiczny wzrost sprzedaży w roku obrotowym 2018 był nieznacznie ujemny i wyniósł -0,7%. W ujęciu nominalnym wartość sprzedaży wzrosła o 2,1%, do kwoty 3,950 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 675 mln euro, co oznacza wzrost o 1,6%. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,1% i była nieznacznie niższa w stosunku do ubiegłego roku.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ