Partner serwisu

Po pierwsze, nie szkodzić!

Kategoria: Krótko na temat

Przemysł farmaceutyczny, wytwarzając leki ratujące zdrowie ludzi, nie powinien działać w sposób szkodzący zdrowiu. Dlatego też, tak jak i inne branże, musi dostosować się do przepisów związanych z ochroną środowiska. Niektórzy wytwórcy leków idą o krok dalej, narzucając sobie jeszcze bardziej restrykcyjne standardy proekologiczne.

DZIAŁANIE WIELOWYMIAROWE

Agnieszka Rozmus – samodzielny specjalista ds. BHP, ppoż. i ochrony środowiska Sanfarm Sp. z o.o.

   

    Od początku powstania zakładu produkcyjnego rozumiemy i akceptujemy swoje obowiązki ekologiczne, wypełniając je w sposób niebudzący żadnych zastrzeżeń. W naszych nowych obiektach zastosowaliśmy rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu prowadzonych procesów na środowisko. Były to m.in. budowa układu sieci kanalizacji deszczowo-ściekowej oraz budowa piezometru kontrolno-pomiarowego na spływie wód podziemnych, dzięki któremu na bieżąco monitorujmy ich czystość i możemy zapobiegać ewentualnemu zanieczyszczeniu zbiornika podziemnego, stanowiącego źródło wody pitnej dla miasta. Zakupiliśmy także nowoczesne kotły gazowe o minimalnej, możliwej technicznie emisji gazów cieplarnianych.
    Ścieki sanitarne i przemysłowe przekazywane są do oczyszczalni ścieków, która zapewnia dotrzymanie wszystkich dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych. Ścieki deszczowe z terenu całej spółki spływają systemem kanalizacji do zbiornika wyposażonego w separator frakcji, skąd trafiają do oczyszczalni ścieków.
    Firma stale optymalizuje procesy produkcyjne, czego efektem jest zmniejszenie ilości powstających odpadów. Równolegle prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, dzięki której możliwy będzie odzysk i zaangażowanie ich do procesów produkcyjnych w różnych dziedzinach przemysłu, wykorzystujących materiały z recyklingu. Odpady, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne nie mogą zostać poddane procesom odzysku, przekazywane są do utylizacji. Generowane odpady zbierane są do specjalnie dedykowanych, oznaczonych odpowiednią etykietą pojemników. Z dużą starannością dokonaliśmy wyboru firm współpracujących z nami w tym zakresie, aby mieć pewność, że gwarantują one właściwe postępowanie z odpadami, które opuszczają naszą wytwórnię.
    Ponadto prowadzimy zaawansowaną edukację w zakresie ochrony środowiska. Organizujemy szkolenia, podczas których zachęcamy do oszczędzania wody, energii, papieru, selekcji odpadów. Ponadto drukujemy dwustronnie, w wyznaczonych miejscach na terenie spółki rozmieszczone są pojemniki na zużyte baterie, szkło, butelki PET oraz papier. Dzięki takim działaniom znacznie zwiększamy wiedzę i świadomość pracowników, a co za tym idzie dbałość o środowisko naturalne oraz propagowanie wśród nich właściwych postaw. Ponieważ większość kadry stanowią mieszkańcy Nowej Dęby, a w tym mieście właśnie znajduje się nasz zakład, przekłada się to na kulturę ekologiczną lokalnej społeczności.
    Korzyści z naszej działalności obserwujemy w wielu wymiarach – np. pracownicy Sanfarm aktywnie włączyli się w akcję zbierania nakrętek wykonanych z tworzywa sztucznego, które są przekazywane na cel charytatywny.

 

SYSTEMATYCZNE DOSKONALENIE


Tadeusz Kiszczak – Kierownik Działu Bezpieczeństwa, Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

   

    Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., jako producent i dostawca leków dla ludzi, dąży do ciągłego doskonalenia firmy w celu zapewnienia harmonijnego współistnienia ze środowiskiem naturalnym. Zasady ochrony środowiska i GMP są konsekwentnie przestrzegane w całym cyklu produkcyjnym i podczas prowadzonych kontroli.
    Zakład posiada nowoczesną linię produkcyjną wyposażoną w najnowsze urządzenia i rozwiązania technologiczne oraz prowadzi ciągły monitoring procesów wytwarzania. Produkty uboczne, które ze względu na swój skład posiadają wartość technologiczną, są po wstępnej przeróbce zawracane do produkcji. Pozostałe natomiast zostają utylizowane do postaci niezagrażającej środowisku.
    Nasze wysiłki zmierzają w kierunku spełnienia następujących celów:
• planowania i realizacji działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnych zagrożeń ekologicznych;
• podnoszenia świadomości ekologicznej naszych pracowników dotyczącej wpływu wykonywanej przez nich pracy na środowisko;
• dążenia do ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów bez selekcji;
• proekologicznej gospodarki odpadami zapewniającej:
- ścisłą ewidencję;
- odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację zgodną z wymogami ochrony środowiska;
- zawieranie umów wyłącznie z odbiorcami posiadającymi stosowne zezwolenia i decyzje środowiskowe;
- projektowanie i techniczne opracowanie – zarówno opakowań, jak i produktów – w taki sposób, aby ich wprowadzenie na rynek, ze względu na cechy, zastosowanie lub końcowe usuwanie, nie miało żadnego wpływu lub miało wpływ minimalny na zwiększenie ilości i szkodliwości odpadów.

    W latach 2007-2011 zrealizowano w naszym zakładzie z sukcesem kilka znaczących inwestycji. Dzięki wymianie agregatów chłodniczych zmniejszono emisję hałasu do środowiska i zużycie czynników energetycznych (WLG). Wymiana urządzeń produkcyjnych do granulacji pozwoliła z kolei zredukować zużycie energii elektrycznej i ilości odpadów poprodukcyjnych (WLG). Zakup nowych urządzeń myjących umożliwił zmniejszenie zużycia detergentów (MOT). Przeprowadzamy sukcesywnie cieplną modernizację budynków, co prowadzi do redukcji zużycia m.in. gazu ziemnego.
    Rezultaty zastosowanych nowych rozwiązań i technologii, które miały wpływ na obniżenie skutków oddziaływania na środowisko, potwierdzają wyniki za lata 2007-2011:
• emisji zanieczyszczeń do powietrza [Mg/rok] – zmniejszenie średnio o 31%;
• wytwarzanych odpadów [Mg/rok] – zmniejszenie średnio o 31%;
• poboru wody [m3rok] – zmniejszenie o 37%;
• odprowadzanych ścieków [m3/rok] – zmniejszenie o 2% (w m3);
• opłat środowiskowych [PLN/rok]:
- emisja zanieczyszczeń do powietrza – zmniejszenie o 53%;
- koszt usługi odbioru odpadów – wzrost o 6%.
    Mimo znaczącej poprawy w zakresie oddziaływania fabryki na otoczenie, nasza firma systematycznie dostosowuje metody planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.

 

PODWÓJNA OCHRONA
Bożena Iwańczyk – pełnomocnik zarządu ds. systemu zarządzania środowiskowego PPF Hasco-Lek S.A.

   

    Hasco-Lek wdrożyło system zarządzania środowiskowego już w 2004 r. Nasze zakłady produkcyjne – zarówno we Wrocławiu, jak i w Siechnicach – spełniają wszystkie wymagania środowiskowe i posiadają certyfikaty potwierdzające zgodność systemu z normą ISO 14001:2004. Są one ważne do 6 października 2013 r. (co trzy lata przedłużane).
    W fabryce w Siechnicach, wraz z uruchomieniem produkcji w 2010 roku, została włączona do eksploatacji nowa zakładowa podczyszczalnia ścieków technologicznych – to właśnie tutaj ścieki przed odprowadzeniem do kanalizacji gminnej oczyszcza się do parametrów wymaganych przepisami prawa. Takie samo rozwiązanie zastosowano we wrocławskim zakładzie, gdzie ścieki przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej również są podczyszczane w kilku separatorach. Poza tym w obu zakładach należących do PPF Hasco-Lek S.A. w odrębnych separatorach podczyszcza się ścieki deszczowe przed odprowadzeniem ich do kanalizacji.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł technologicznych i energetycznych jest znikoma – w większości poniżej 10 proc. standardów emisyjnych. To efekt stosowania nowoczesnych, hermetycznych, energooszczędnych urządzeń i instalacji, które spełniają wymogi środowiskowe oraz pozwalają na minimalizowanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Jest to również zasługa naszych systemów wentylacji wyposażonych w filtry powietrza.
Hasco-Lek znane jest ze szczególnej dbałości o środowisko naturalne. W firmie segregujemy wszystkie odpady, co pozwala znaczną ich część przekazywać do odzysku, w tym do recyklingu. Oddajemy je do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie firmom posiadającym wymagane prawem zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami.


Oprócz tego wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni i posiadają wysoką świadomość środowiskową. A co najważniejsze, procesy produkcyjne i procesy pomocnicze są prowadzone w sposób minimalizujący straty (np. kampanijność produkcji), a tym samym zmniejszają ilość powstających zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska (odpady, ścieki, emisja do powietrza, zużycie wody, energii elektrycznej, surowców, opakowań, materiałów pomocniczych).

Artykuł został opublikowany w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" nr 4/2012

Źródło fot.: Sanfarm Sp. z o.o., Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., PPF Hasco-Lek S.A.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ