Partner serwisu
24 kwietnia 2017

Zasady prowadzenia łącznej reklamy leków z innymi produktami

Kategoria: Prawo

Firmy farmaceutyczne w swoim portfolio posiadają nie tylko leki. Często zajmują się także produkcją i dystrybucją tzw. produktów z pogranicza, takich jak suplementy diety, wyroby medyczne lub kosmetyki. Co więcej zdarza się, że produkty należące do różnych kategorii (np. lek i suplement diety), są sprzedawane pod wspólną marką parasolową. Okoliczności te powodują, że dla firm farmaceutycznych atrakcyjnym rozwiązaniem staje się prowadzenie wspólnych kampanii reklamowych dla leków i innych kategorii produktów.

Zasady prowadzenia łącznej reklamy leków z innymi produktami

Na początku należy zauważyć, że przepisy obowiązującego prawa nie zabraniają łącznego reklamowania leków i tzw. produktów z pogranicza. Prezentowanie w jednej reklamie leków łącznie z np. suplementami diety jest więc co do zasady dopuszczalne. Generalna dopuszczalność takiego działania nie oznacza jednak, że obowiązuje w tym zakresie pełna dowolność.

Zakaz wprowadzania w błąd

Należy pamiętać, że łączne prezentowanie w reklamie leków i innych produktów nie może wprowadzać odbiorców reklamy w błąd. W przypadku łącznego reklamowania leków i tzw. produktów z pogranicza, ryzyko wprowadzania w błąd wiąże się najczęściej z określeniem kategorii, do której dany produkt należy. Ryzyko wprowadzania w błąd może dotyczyć także działania, jakim cechuje się dany produkt. Z uwagi na to, że u odbiorców reklam leki cieszą się większym zaufaniem niż tzw. produkty z pogranicza, u firm farmaceutycznych może rodzić się pokusa, aby suplementy diety, wyroby medyczne czy kosmetyki zaprezentować w reklamie w taki sposób, aby upodobnić je do leków. Konsumenci często poszukują też produktu, który będzie „leczył” ich dolegliwości. Możliwość przypisania takich właściwości swoim produktom mogłaby zapewne w wielu wypadkach odnieść pozytywny efekt marketingowy. W praktyce najczęściej wiąże się to z takim ukazaniem np. suplementu diety, które wywołuje u odbiorcy reklamy przeświadczenie, że ma do czynienia z lekiem. Działania takie, tj. ukazywanie suplementów diety, wyrobów medycznych lub kosmetyków w sposób sugerujący, że mamy do czynienia z lekiem, wprowadzają odbiorców w błąd i są prawnie zabronione.

Istotne jest przy tym, że z reklamą wprowadzającą w błąd mamy do czynienia nie tylko w przypadku rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, ale także w przypadku rozpowszechniania prawdziwych informacji, lecz w sposób mogący wprowadzać odbiorców w błąd. Z tego względu na ocenę, czy dana reklama może wprowadzać w błąd, ma wpływ nie tylko treść reklamy, ale jej całokształt (szata graficzna, okoliczności prezentowania itp.).

Co robić, żeby nie wprowadzać w błąd?

Aby ograniczyć ryzyko możliwości wprowadzania w błąd przez reklamą prezentującą łącznie leki i inne produkty, należy przede wszystkim jednoznacznie i wyraźnie określać w reklamie kategorie danych produktów (np. „suplement diety”, „wyrób medyczny”).

Ponadto, należy unikać posługiwania się elementami charakterystycznymi dla leków lub ich reklamy, przy prezentowaniu innych produktów. Przykładowo, należy unikać przy prezentacji suplementu diety takich sformułowań jak: postać czy wskazania terapeutyczne do stosowania. Do produktów niebędących lekami nie powinno się także odnosić ostrzeżenie „Przed użyciem zapoznaj się z…”. Za wprowadzające w błąd mogłoby także zostać uznane stosowanie w stosunku do produktów niebędących lekami określenia „leczy” lub podobnego.

Nadzór nad reklamą

Jeśli reklama wprowadzałaby odbiorców w błąd, tj. wywoływałaby u odbiorcy niezgodne z prawdą przeświadczenie, że dany produkt jest lekiem, reklama taka mogłaby się stać obiektem zainteresowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego. GIF nie posiada kompetencji w zakresie reklamy suplementów diety, wyrobów medycznych czy kosmetyków, jednak prezentowanie tych produktów jako leków skutkowałoby ich uznaniem za leki. Wynika to stąd, że zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego produktem leczniczym jest substancja przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Oznacza to, że dla kwalifikacji danego produktu jako leku nie jest konieczne faktyczne posiadanie przez ten produkt właściwości zapobiegania lub leczenia chorób – wystarczy, że produkt jest przedstawiany w sposób sugerujący ich posiadanie. Nadzór nad reklamą leków sprawuje natomiast GIF.

Jeśli dana reklama wprowadza w błąd, i przez to narusza zbiorowe interesy konsumentów, mogłaby zostać zakwestionowana również przez UOKiK. Co ciekawe, zainteresowanie UOKiK tego typu praktykami ostatnio się zwiększyło, co obrazuje np. wspólny list Prezesa UOKiK i Głównego Inspektora Sanitarnego do producentów i dystrybutorów suplementów diety, a także ostatnia decyzja w sprawie suplementu diety Chela Mag B6.

Reklama porównawcza

Należy też krótko odnieść się do kwestii prezentowania leków i tzw. produktów z pogranicza w ramach reklamy porównawczej. Reklama porównawcza jest dopuszczalna tylko, jeśli jest prowadzona zgodnie z dobrymi obyczajami i spełnia warunki określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednym z wymogów prowadzenia takiej reklamy jest porównywanie w sposób rzetelny i dający się zweryfikować towarów zaspokajających te same potrzeby lub przeznaczonych do tego samego celu. Trudno byłoby natomiast uznać, że suplementy diety, wyroby medyczne lub kosmetyki zaspokajają te same potrzeby lub są przeznaczone do tego samego celu, co leki. Zestawienie ze sobą w reklamie porównawczej leku i innego produktu, mogłoby zatem stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Podsumowując powyższe rozważania należy uznać, że prowadzenie łącznej reklamy leków i tzw. produktów z pogranicza jest zasadniczo dopuszczalne. Działanie takie wymaga jednak świadomości ograniczeń z tym związanych oraz zachowania szczególnej ostrożności.

Fot. 123rf.com [zdjęcie ilustracyjne]

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ